*

*

برای دریافت سریع تلاوتهای استاد به کانل ما در تلگرام اضافه شویدادرس کانال:shakernjad20@

نویسندگان

تصاویر مختلف از تلاوت ها وهمراهی ها با استاد در :
سفرهای به استان های  مختلف 
سفرها به اماکن مقدس در ایران
سفرها به خارج از کشور 
سفر به امکان مقدس خارج کشور